Identiteit VanDijk B.V.

De producten en diensten die u via deze webshop leerlingen.vandijk.nl bestelt, koopt u van VanDijk B.V. VanDijk B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te (8263 AE) Kampen aan de Dieselstraat 1. VanDijk B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05010273.

De Klantenservice van VanDijk is bereikbaar via e-mail info@vandijk.nl, via het contactformulier op onze website of bel ons: 088 20 30 303 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00).

Leveringsvoorwaarden regeling gratis schoolboeken
In onze leveringsvoorwaarden lees je precies waar je aan toe bent als je boeken bij VanDijk bestelt en je school onder de regeling gratis schoolboeken valt.

Producten en diensten
De webshop vermeldt de belangrijkste kenmerken van de producten en diensten die VanDijk aanbiedt. Je mag er van uitgaan dat de producten en diensten aan deze kenmerken en de andere afspraken van de overeenkomst die u met VanDijk sluit, voldoen.

In een aantal gevallen verricht VanDijk in opdracht van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen de facturatie en inning van kosten van producten en diensten die door de opdrachtgever worden uitgevoerd. Als dit in uw geval van toepassing is, zijn deze kosten in het bestelproces te herkennen aan de reeds aangevinkte hokjes. VanDijk is niet verantwoordelijk voor de levering c.q. uitvoering van deze producten en diensten. Indien u klachten heeft over deze producten of diensten verwijzen wij u naar de opdrachtgever.

De prijzen die in de webshop worden getoond bij de producten en diensten zijn inclusief BTW. De getoonde prijzen zijn exclusief eventuele bezorg- en betaalkosten. Deze kosten worden later in het bestelproces toegevoegd. Klik hier voor een overzicht van de bezorg- en betaalkosten die VanDijk hanteert.

Garantie
De wettelijke garantie is van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat je als besteller er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst - die u met VanDijk via de webshop heeft gesloten - te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

 • van de sluiting van de overeenkomst (in geval van een dienstenovereenkomst of van een overeenkomst tot levering van digitale content die niet op een materiĆ«le drager is geleverd). Tenzij vooraf door u is aangegeven dat u afziet van het herroepingsrecht;
 • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt (in geval van een verkoopovereenkomst van een product);
 • waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit krijgt (in geval van overeenkomsten van regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode).

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet u VanDijk via een formulier (bijvoorbeeld schriftelijk per post of fax) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het retourformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. VanDijk zal de ontvangst van het retourformulier bevestigen.
Let u er op dat u het retourformulier naar VanDijk verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Te late verzending heeft tot gevolg dat uw herroepingsrecht komt te vervallen.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door VanDijk geboden goedkoopste standaard levering) behoudens indien door u de overeenkomst niet voor alle producten wordt herroepen, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat VanDijk op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. VanDijk betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. VanDijk mag wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de producten onverwijld, echter niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de herroeping van de overeenkomst aan VanDijk heeft meegedeeld, aan VanDijk terugzenden of overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij raden u aan om de producten per aangetekende post naar VanDijk te verzenden. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening.

Let u er op dat u tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden producten omgaat. Verpakkingen mogen uitsluitend worden verbroken, indien dit voor het beoordelen van het product noodzakelijk is. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de teruggestuurde producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

VanDijk is gerechtigd aan producten een volledige waardevermindering toe te kennen, indien redelijkerwijs valt te verwachten dat het/de desbetreffende product(en) niet meer in het economisch verkeer verhandeld kunnen worden.

In geval van een dienstenovereenkomst betaalt u, als u heeft verzocht om de verrichting van de diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u VanDijk er van in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Uitzonderingen herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten of diensten:

 • die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd;
 • beperkte houdbaarheid hebben;
 • niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiĆ«ne waarvan de gesealde
 • verpakking door de consument is verbroken;
 • (de dienst) die volledig is uitgevoerd tijdens de bedenktijd
 • (de dienst) waarvan de nakoming is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en u heeft verklaard afstand te doen van uw recht van ontbinding zodra VanDijk de overeenkomst is nagekomen (van deze situatie is sprake in geval van fysieke levering van een inlogcode waarvan door u het seal is verbroken en in geval van digitale levering van een inlogcode.

Bevestiging van bestelling/koop

Aan de klant moet per mail een bevestiging van de bestelling worden gestuurd, met daarin de volgende informatie:

 • Bestelde producten en diensten
 • Totaalprijs (prijs product/dienst, kosten levering en betaling)
 • Informatie over betaalwijze en -termijn
 • Informatie over levertijden
 • Duur van de overeenkomst (bij licenties)
 • NAW (klantenservice) VanDijk
 • Meldtekst herroepingsrecht

Indien op deze overeenkomst het herroepingsrecht van toepassing is, heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. U moet ons dan via een retourformulier, gericht aan de klantenservice, VanDijk op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het retourformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.