Privacy Verklaring


Algemeen    

Dit is de privacy verklaring van VanDijk B.V. Wij maken onderdeel uit van The Learning Network B.V.

In deze privacy verklaring is beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Deze privacy verklaring is bedoeld voor alle klanten, zoals leerlingen, studenten, onderwijsinstellingen, en anderen die klant zijn en/of interesse hebben in onze producten en diensten.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
Verantwoordelijk is: VanDijk B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, nummer Kamer van Koophandel: 05010273.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u, het zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw telefoonnummer, IP-adres, bestellingen en informatie over transacties zijn persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. De persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

1.     Bestellen en leveren

Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals naw-gegevens, contactgegevens en betalingsinformatie) om te zorgen dat u succesvol een bestelling kunt plaatsen, wij het bestelde product of dienst aan u kunnen leveren en door u te kunnen laten gebruiken. Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om u over het verloop van de bestelling en de levering op de hoogte te houden, bijvoorbeeld via uw persoonlijke account. In het geval u een bestelling niet hebt afgerond, gebruiken wij de persoonsgegevens om u er aan te herinneren dat u de bestelling nog kunt afronden. Verder gebruiken wij de persoonsgegevens om betaalwijzen aan te bieden en de betaling voor de bestelling te kunnen uitvoeren en te verwerken.

2.     Klantenservice
Wij hebben voor u een klantenservice die telefonisch en online is te bereiken. De klantenservice maakt gebruik van uw persoonsgegevens, zodat zij u kunnen helpen bij vragen of opmerkingen over geleverde producten en diensten (zoals naw-gegevens, contactgegevens en bestelinformatie).

3.     Marketingactiviteiten
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, als u een product of dienst bij ons bestelt, kunnen wij u informeren over gelijke of vergelijkbare producten of diensten die wij aanbieden. Ook informeren wij u over activiteiten via (digitale) nieuwsbrieven.

4.     Verbeteren van producten en diensten
Wij gebruiken persoonsgegevens voor managementrapportages, om de producten en diensten van onze ondernemingen verder te ontwikkelen, de kwaliteit er van te kunnen verbeteren en om de strategieën van haar ondernemingen te kunnen bepalen.

5.     Onderzoek en analyse
Geanonimiseerde gegevens worden door ons gebruikt voor onderzoek en analyse met het doel onze kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

6.     Fraudedetectie– preventie, creditscoring en nakomen wettelijke verplichtingen
Wij gebruiken persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld contactgegevens, betaalinformatie of geboortedatum) voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons, onze ondernemingen, medewerkers en/ of derden. Ook gebruiken wij persoonsgegevens voor het bepalen van de kredietwaardigheid van onze klanten en om overkreditering te voorkomen.


Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij mogen uw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken, dat doen wij alleen als er een ‘grondslag’ voor is. Wij gebruiken de volgende grondslagen:

Overeenkomst
Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een overeenkomst (bv nav een bestelling).

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen uw gegevens gebruiken als wij een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dit geldt wanneer de belangen van ons zwaarder wegen dan het recht op privacy. Hierbij kunt u denken aan het beschermen van onze eigendommen, zoals het doen aan onderzoek om fraude te voorkomen. Maar ook marketing activiteiten; wij houden u via direct marketing op de hoogte van productontwikkeling en ander nieuws.

Toestemming
In sommige situatie vragen wij om toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Hebt u toestemming gegeven? Dan kunt u deze altijd intrekken.


Delen van uw persoonsgegevens met anderen
Er zijn situaties waarin wij uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dat doen wij aan partners en gelieerde vennootschappen die betrokken zijn bij onze dienstverlening. Met deze partijen spreken wij af hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

1.    Hosting van de online platformen
Wij maken gebruik van een eigen cloudnetwerk in Nederland met behulp van een hostingspartner.

2.    Transport
Wij maken gebruik van de bezorgdiensten van vervoerders.

3.    Aflevering van digitale leermiddelen en e-Books
Wij maken gebruik van ICT-partners die zorgen voor de levering en ontsluiting van het leermiddel, maar ook van de uitgevers van het desbetreffende leermiddel en E-book.

4.    Klantenservice
Wij maken gebruik van partijen voor ondersteuning van de klantenservice.

5.    Facturatie, incassering van betalingen en creditscoring
Wij maken gebruik van betalingsproviders, banken en incassopartners.

6.    Marketingactiviteiten
Wij maken gebruik van online softwareapplicaties van partners.


Onderwijsinstelling
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te delen met de onderwijsinstelling in het kader van de activering en het gebruik van digitaal lesmateriaal.

Wij delen persoonsgegevens over de gedane bestellingen die nodig zijn voor het volgen van onderwijs of in opdracht van onderwijsinstelling vanuit hun gerechtvaardigd belang voor rapportages gericht op de kwaliteit van het onderwijs, gericht op de besteldichtheid binnen het onderwijs en om te weten of de schoolkosten en / of de voorgeschreven of aanbevolen leermiddelen zijn besteld en betaald.


Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. Daarnaast kunt u gebruik maken van een persoonlijk account. Dit account is gekoppeld aan een uniek klantnummer.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij hebben een actief protocol datalekken dat voldoet aan de wettelijke vereisten.


Kinderen
Bij gebruik van onze websites en het doen van bestellingen op de platformen die bedoeld zijn voor kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, is toestemming nodig van een ouder of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.


Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan voor de doelen zoals hiervoor beschreven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Waar in specifieke regelgeving wel contrete bewaartemijnen staan, worden die gehanteerd. De bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Uw gegevens worden bewaard zolang u een klantrelatie heeft met ons. Na aafloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.


Welke rechten heeft u?

1.    Inzage
U heeft het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van u verwerken.

2.    Rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen.

3.    Verwijdering
U kunt ons vragen uw gegevens te verwijderen. We kunnen hier overigens niet altijd aan voldoen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet verplicht zijn uw gegevens te bewaren.

4.    Beperking
U kunt ons in bepaalde situaties ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

5.    Dataportabiliteit
U heeft het recht om bij ons de gegevens op te vragen die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit kan Dat als we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben.

6.    Direct marketing
U heeft het recht van verzet tegen direct marketing. Wil u geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief. Daarnaast is afmelden ook mogelijk via de Klantenservice (088 20 30 303, lokaal tarief) of via info@vandijk.nl.


Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy
U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze privacy verklaring. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer 088 20 30 303 (lokaal tarief) of via info@vandijk.nl.

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben een functionaris gegevensbescherming, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag via privacy@thelearningnetwork.nl. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy

Wij zijn aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0 en zijn één van initiatiefnemers van het convenant. Digitale leermiddelen en ondersteunende systemen zijn niet meer weg te denken in het onderwijs en het is belangrijk de privacy van leerlingen hierbij goed te borgen. In het convenant is de Algemene Verordening Gegevensbescherming vertaald naar de onderwijspraktijk. Het heeft de kenmerken van een reglement met privacy afspraken en is een instrument dat scholen kunnen gebruiken bij het uitbesteden van diensten en verwerkingen aan leveranciers, zoals de distributeurs die zijn verenigd in de coöperatie Coöperatieve Koninklijke Boekerkopersbond u.a.(“KBb-e”), KBb-e. Bij de uitwerking is gekozen om de vertaling van de wettelijke ruimte naar de praktijk te maken samen met andere hoofdrolspelers in de keten. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat de afspraken werkbaar zijn in de praktijk en alle scholen en ketenpartijen dezelfde gemeenschappelijke uitleg geven aan deze afspraken.

De tekst van het convenant kunt u vinden op de website van www.privacyconvenant.nl.


Wijziging van de Privacy Verklaring

Wij kunnen deze Privacy verklaring periodiek aanpassen.


Datum laatste update: 1 september 2023